http://2021.cscwd.orgHOME
Call for papers
Keynote Speakers
Program
Registration
Submission
Accommodation
Travel
Venue
Places To Go
Organized by
Dalian University of Technology
China
Co-Sponsored by
IEEE SMC Society
CSCWD International Working Group Dalian Jiaotong University, China
Committees
General Conference Chair
Zhenyuan Jia
Conference Co-Chairs
Xiaozhen Mi
Jano de Souza
Amy Trappey
Shengchuan Zhao
Ning Gu
Program Committee Chairs
Weiming Shen
Jean-Paul Barthès
Junzhou Luo
Yanjun Shi
Organization Committee Chair
Wei Liu
Jun Zhao
Tie Qiu
Xiaojun Zheng
Publicity Chairs
Zhelong Wang
Publication Chair
Jinghui Zhang
Finance Chair / Treasurer
Rong Xie
Local Arrangement Chair
Wei Zhang
Fuji Wang
Benxian Yue
Chunli Ni
International Steering Committee
Co-Chairs
Jean-Paul Barthès
Junzhou Luo
Weiming Shen
Secretary
Jianming Yong
Jinghui Zhang
Members
Pedro Antunes
Marcos Borges
Kuo-Ming Chao
Jano de Souza
Giancarlo Fortino
Liang Gao
Ning Gu
Anne James
Peter Kropf
Weidong Li
Xiaoping P. Liu
Hugo Paredes
José A. Pino
Amy Trappey
Chunsheng Yang
Yun Yang
Qinghua Zheng

CSCWD 2021 Call for Papers (in pdf)