The 10th International Conference on CSCW in Design

May 3-5, 2006, Southeast University, Nanjing, China

Home
Proceedings
Call for Papers
Committees
Program   
Submission
Registration
Travel Info
Accommodation
Important Dates
Contact

Organizing Committees

General Conference Chair

    Prof. Guanqun Gu (Southeast University, China)

 

Conference Co-Chairs

Prof. Zhiyong Liu (NSFC, China)

Prof. Mengqi Zhou (IEEE Beijing Section, China )

Prof. Linfu Sun (CIMS, China)

Prof. Ramana Reddy (WVU, USA)

 
Local Organizing Committee Chair

    Prof. Jianming Deng (Southeast University, China)

 

Publication & Publicity Co-Chairs

Dr. Xiaoping Li (Southeast University, China)

Dr. Kuo-Ming Chao (Coventry University, UK)

Dr. Jianming Yong (USQ, Australia)

Dr. Qi Hao (NRC, Canada)

Program Committee:

Co- Chairs

    Prof. Weiming Shen (NRC, Canada)

    Prof. Junzhou Luo (Southeast University, China)

    Prof. Zongkai Lin (CAS, P.R.China)

    Prof. Jean-Paul Barthes (UTC, France)

Members

Oscar Ardaiz (ES)

Rachid Anane (UK)

Pedro Antunes (PT)

Jan Berssenbruegge (DE)

Patrick Brezillon (FR)

Jinian Bian (CN)

Cornelia Boldyreff (UK)

Marcos Borges (BR)

Crescencio Bravo (ES)

Luis Camarinha-Matos (PT)

Stephen Chan (HK)

Kuo-Ming Chao (CN)

Dingfeng Chen  (CN)

Jiaxin Chen (CN)

Soumaya Cherkaoui (CA)

Graham Coates (UK)

Sharon Cox (UK)

Jano Moreira de Souza (BR)

Jianming Deng (CN)

Jinxiang Dong (CN)

Zuming Dong (CA)

Yushun Fan (CN)

Shaw Feng (US)

Jinan Fiaidhi (CA)

Susan Finger (US)

Xiufen Fu  (CN)

Jerry Fuh (SG)

Shuming Gao  (CN)

Miguel Gea (ES)

Hamada  Ghennniva (CA)

Ricardo  Goncalves (PT)

Michael Grafe (DE)

Nathan Griffiths (UK)

Ning Gu  (CN)

Marin Guenov (UK)

Chaozhen Guo  (CN)

Soonhung Han (KR)

Fazhi He  (CN)

Xiangjian He (AU)

David Hicks  (DK)

Yeh-Liang Hsu (TW)

Bin Hu (UK)

Rahat Iqbal (NL)

Anne James (UK)

Mike Jackson (UK)

Pingyu Jiang (CN)

Shiguang Ju  (CN)

Toshiya Kaihara (JP)

Irina Kondratova (CA)

Larry  Korba (CA)

Peter Kropf (CA)

Patrick Lam (HK)

Jean-Christophe Lapayre (FR)

Lai-Chung  Lee (TW)

Tae-Eog Lee (KR)

Hua Li  (CN)

Shaozi Li  (CN)

Tangqiu Li  (CN)

Weidong Li (UK)

Wenfeng Li  (CN)

Wenhe Liao  (CN)  

Yinsheng  Li (CN)

Shouxun Lin  (CN)

Hong Liu  (CN)

Kechecng Liu (UK)

Shufen Liu  (CN)

Xiaoping Liu  (CN)

Joan Lu (UK)

Michael Luck (UK)

Junzhou Luo  (CN)

Yuhua Luo (ES)

Huadong Ma  (CN)

Prabhat  Mahanti (CA)

Zakaria Mammar (AE)

Sergio Palma Medeiros (BR)

Xiangxu Meng  (CN)

Sabah Mohammed (CA)

Andrew Nee (SG)

Vincent Ng (HK)

Peter Norman (UK)

Eugenio Oliveira (PT)

Incheon Paik (JP)

Willy Picard (PL)

Jose Pino (CL)

Milton Ramos (BR)

Debbie Richards (AU)

Paul Rodgers (UK)

Miguel A.  Redondo (ES)

Edson Scalabrin (BR)

Abdallah Shami (CA)

Jun Shen (AU)

Meili Shi  (CN)

Hantao Song  (CN)

Von-Wun Soo (TW)

Daizhong Su (UK)

Cesar Tacla (BR)

Jianrong Tan  (CN)

Dunbing Tang (UK)

Weiqing Tang  (CN)

Yong Tang  (CN)

Michael Terk (US)

Georgios Theodoropoulos (UK)

Indira  Thouvenin (FR)

Tetsuo Tomiyama (NL)

Amy Trappey (TW)

Jean-Yves Trepanier (CA)

Brigitte Trousse (FR)

Patri Venuvinod (HK)

Joris S.M. Vergeest (NL)

Haiyang Wang  (CN)

Hongan Wang  (CN)

Lihui Wang (CA)

Qianping Wang  (CN)

Shaomei Wang  (CN)

Weigang Wang  (UK)

Ruizhong Wei (CA)

Xiuting Wei (CN)

Baifeng Wu  (CN)

Yang Xiang (CA)

Yong Xiang  (CN)

Deyi Xue (CA)

Jun Yan (AU)

Yuhong Yan (CA)

Yun Yang (AU)

Zhimin Yang  (CN)

Junhai Yong  (CN)

Muhammad Younas (UK)

Jinqiao Yu (US)

K.M. Yu (HK)

Mattew Yuen (HK)

Wenhua Zneg (CN)

Yong  Zeng (CA)

Xiaosu Zhan  (CN)

Dan Zhang (CA)

Xiaokun Zhang (CA)

Jianmin Zhao (CN)

Weidong Zhao (CN)

Qinghua Zheng  (CN)

Shisheng Zhong (CN)

Yueting Zhuang (CN)

 

International Steering Committee:

Chair
            Prof. Zongkai Lin (China)
Co-Chair
            Prof. Jean-Paul Barthes (France)
Secretary
            Prof. Weiming Shen (Canada)
 

Members

    Prof. Susan Finger (USA)

    Dr. Anne James (UK)

    Prof. Tangqiu Li (P.R.China)

    Prof. Jano de Souza (Brazil)

    Prof. Junzhou Luo (China)