Committees

General Conference Chair

 • Xiaoping P. Liu, Carleton University, Canada

Conference Co-Chairs

 • Yuhao Wang, Nanchang University, China
 • Anne James, Coventry University, UK
 • Jano de Souza, UFRJ, Brazil
 • Amy Trappey, National Tsing Hua University, Taiwan

Program Committee Chairs

 • Weiming Shen, NRC, Canada
 • Jean-Paul Barthès, UTC, France
 • Junzhou Luo, Southeast University, China
 • Chunsheng Yang, NRC, Canada
 • Jianming Yong, USQ, Australia

Workshop Co-Chairs

 • Marie-Helene Abel, UTC, France
 • Xiufen Ye, Harbin Engineering University, China
 • Nan Jiang, East China Jiaotong University, China

Awards Co-Chairs

 • Milton Ramos, TECPAR, Brazil
 • Hui Yang, East China Jiaotong University, China
 • Changchun Hua, Yanshan University, China

Publicity Chairs

 • Jie Liu, Carleton University, Canada
 • Lingyan Hu, Nanchang University, China

Publication Chair

 • Limin Chen, Nanchang University, China
 • Shichao Liu, Carleton University, Canada

Finance Chair / Treasurer

 • Chunquan Li, Nanchang University, China

Local Arrangement Chair

 • Xiaohui Yang, Nanchang University, China

International Steering Committee

Co-Chairs

 • Jean-Paul Barthès (France)
 • Junzhou Luo (China)
 • Weiming Shen (Canada)

Secretary

 • Jianming Yong (Australia)

Members

 • Marcos Borges (Brazil)
 • Kuo-Ming Chao (UK)
 • Jano de Souza (Brazil)
 • Giancarlo Fortino (Italy)
 • Liang Gao (China)
 • Ning Gu (China)
 • Anne James (UK)
 • Peter Kropf (Switzerland)
 • Weidong Li (UK)
 • Xiaoping P. Liu (Canada)
 • Hwa Gyoo Park (Korea)
 • José A. Pino (Chile)
 • Amy Trappey (Taiwan)
 • Yun Yang (Australia)
 • Qinghua Zheng (China)