The 11th International Conference on CSCW in Design

April 26-28, 2007,  Melbourne, Australia

Home
Proceedings
Call for Papers
Committees
Program   
Submission
Registration
Travel Info
Accommodation
Important Dates
Contact

Organizing Committees

Honorary Conference Chair

     Bill Scales AO (Chancellor, Swinburne, Australia)

General Conference Chair:

    Prof. Yun Yang (Swinburne, Australia)

Conference Co-Chairs:

 Prof. Mary Lou Maher (U of Sydney, Australia)

 Prof. Linfu Sun (Southwest Jiaotong Univeristy, China)

Organizing Committee Chairs:

Dr. Minh Hong Tran (Swinburne, Australia)

Dr. Xingfeng Ye (Univ. of Auckland, New Zealand)

Publicity & Publication Chairs:

Dr. Weidong Li (Cranfield University , UK)
Dr. Kuo-Ming Chao (Coventry University , UK)
Dr. Qi Hao (NRC, Canada)
Dr. Xiaoping Li (Southeast University , China)

Program Committee Chairs:

Prof. Weiming Shen (NRC/UWO, Canada)
Prof. Igor Hawryszkiewycz (UTS, Australia)
Prof. Zongkai Lin (CAS, China)
Prof. Jean-Paul Barthès (UTC, France)
Dr. Jianming Yong (USQ, Australia)

Program Committee Members

Wil  Van der Aalst (NL)
Rachid Anane ( UK )
Pedro Antunes (PT)
Nelson Baloian (BR)
Djamal Benslimane (FR)
Jan Berssenbruegge (DE)
Patrick Brezillon (FR)
Jinian Bian (CN)
Marcos Borges (BR)
Crescencio Bravo (ES)
Luis Camarinha-Matos (PT)
Baoxiang Cao  (CN)
Yuanda Cao  (CN)
Stephen Chan (HK)
Dingfang Chen  (CN)
Jiaxin Chen (CN)
Mingcheng Chen (CN)
Yun Cheng  (CN)
Graham Coates (UK)
Jose Cordeiro (PT)
Sharon Cox (UK)
Jano Moreira de Souza (BR)
Jinxiang Dong (CN)
Refeng Dong (CN)
Zuming Dong (CA)
Fabricio Enembreck (BR)
Yushun Fan (CN)
Shaw Feng (US)
Jinan Fiaidhi (CA)
Susan Finger (US)
Jean-Marc Frayret (CA)
Xiufen Fu  (CN)
Jerry Fuh (SG)
Robert Gajewski (PL)
Rajit Gadh (US)
Miguel Gea (ES)
Peng Gong (CN)
Hamada  Ghennniva (CA)
Ricardo  Goncalves (PT)
Nathan Griffiths (UK)
Ning Gu  (CN)
Chaozhen Guo  (CN)
Soonhung Han (KR)
Kazuo Hatakeyama (BR)
Fazhi He  (CN)
Xiangjian He (AU)
David Hicks (DK)
Yeh-Liang Hsu (TW)
Bin Hu (UK)
George Huang  (HK)
Wenhua Huang  (CN)
Xiaodi Huang  (AU)
Rahat Iqbal (NL)
Anne James (UK)
Mike Jackson (UK)
Zongpu Jia (CN)
Bo Jing (CN)
Jinlei Jiang (CN)
Pingyu Jiang (CN)
Shiguang Ju  (CN)
Irina Kondratova (CA)
Larry  Korba (CA)
Peter Kropf (CA)
Jean-Christophe Lapayre (FR)
Lai-Chung  Lee (TW)
Jiuyong Li  (AU)
Qiyan Li  (CN)
Shaozi Li  (CN)
Sikun Li  (CN)
Tangqiu Li  (CN)
Wenfeng Li  (CN)
Yan Li (AU)
Yinsheng  Li (CN)
Zicheng Li  (CN)
Wenhe Liao  (CN)
Hong Liu  (CN)
Qiang Liu (CN)
Kechecng Liu (UK)
Shufen Liu  (CN)
Xiaoping Liu  (CN)
Yuzhen Liu (CN/AU)
Xiyu Liu  (CN)
Joan Lu (UK)
Jiguang Lu (CN)
Junzhou Luo  (CN)
Yuhua Luo (ES)
Huadong Ma  (CN)
Yonsheng Ma (SG)
Prabhat  Mahanti (CA)
K.L. Mak (HK)
Zakaria Mammar (AE)
Tsutomu  Matsumoto (JP)
Sergio Palma Medeiros (BR)
Xiangxu Meng  (CN)
Bernhard  Mitschang  (DE)
Sabah   Mohammed (CA)
Andrew Nee (SG)
Vincent Ng (HK)
Eugenio Oliveira (PT)
Incheon Paik (JP)  
Hwa Gyoo Park (KR)
Seong-Whan Park (KR)
Chenglian Peng (CN)
Willy Picard (PL)
Jose Pino (CL)
Martin Purvis (NZ)
Milton  Ramos (BR)
Ramana Reddy (US)
Debbie Richards (AU)
Miguel A.  Redondo (ES)
Edson Scalabrin (BR)
Abdallah Shami (CA)
Jun Shen (AU)
Lianguan Shen  (CN)
Xubang Shen  (CN)
Meili Shi  (CN)
Byung chun Shin (KR)
Hantao Song  (CN)
Von-Wun Soo (TW)
Daizhong Su (UK)
Shurong Sun (CN)
Cesar Tacla (BR)
Jianrong Tan  (CN)
Dunbing Tang (UK)
Ming Xi Tang (HK)
Weiqing Tang  (CN)
Yong Tang  (CN)
Georgios Theodoropoulos (UK)
Indira  Thouvenin (FR)
Tetsuo Tomiyama (NL)
Jean-Yves Trepanier (CA)
Amy Trappey (TW)
Brigitte Trousse (FR)
Joris S.M. Vergeest (NL)
Enn Vinnal (AU)
Haiyang Wang  (CN)
Hua Wang (AU)
Lihui Wang (CA)
Qianping Wang  (CN)
yinglong Wang  (CN)
Yantao Wang (CN)
Zhaoqi Wang  (CN)
Ruizhong Wei (CA)
Baifeng Wu  (CN)
Shengwu Xiong (CN)
Deyi Xue (CA)
Jun Yan (AU)
Yuhong Yan (CA)
Chenhui Yang (CN)
Zhimin Yang  (CN)
Niandong Yin (CN)
Muhammad Younas ( UK )
Jason Yu (TW)
Jinqiao Yu (US)
Mattew Yuen (HK)
Yong  Zeng (CA)
Chris Zhang (CA)
Dan Zhang (CA)
Xiaokun Zhang (CA)
Xin Zhang (CN)
Yunfeng Zhang (SG)  
Zhongwei Zhang (AU)
Jianmin Zhao (CN)
Weidong Zhao (CN)
Yanwei Zhao (US)
Qinghua Zheng  (CN)
Sizhu Zhou  (CN)
Haibin Zhu (CA)

International Steering Committee:

Chair
            Prof. Zongkai Lin (China)
Co-Chair
            Prof. Jean-Paul Barthes (France)
Secretary
            Prof. Weiming Shen (Canada)
 

Members

Prof. Jano Moreira de Souza ( Brazil )
Prof. Igor Hawryszkiewycz ( Australia )
Prof. Tangqiu Li ( China )
Prof. Susan Finger ( USA )
Dr. Anne James ( UK )
Prof. Junzhou Luo ( China )
Prof. Mary Lou Maher ( Australia )
Prof. Hwa Gyoo Park ( Korea )
Prof. Tetsuo Tomiyama ( Netherlands )
Prof. Yun Yang ( Australia )